Stadtgebet 

in der 

Stadtkirche Kreuzlingen

Einmal im Monat treffen sich Beter, denen die Stadt Kreuzlingen am Herzen liegt.

Wir treffen uns jeweils
am Montag um 19.30h bis 21h 

an folgenden Daten

20.Mai 2019

24. Juni

26. August

23. September

21. Oktober

25. November

16. Dezember

20. Januar 2020

24. Februar 2020

23. März 2020

20. April 2020

18. Mai 2020

15. Juni   2020